What kind of god is God?

What kind of god is God?

Steve Palmer

2021-11-28