What is a true Christian?

What is a true Christian?

Steve Palmer

2020-07-05